lunes, 30 de septiembre de 2013

Himno Nacional Argentino

Hoy les ofrezco a modo de muestra de la escritura una versión del Himno Nacional en LSA.
Incluí también un vocabulario para ayudar.
Cómo se forma cada palabra


íιu°¨  &êèςmb‘°

ιgs  «Ψgb»   ιa  &*&êσt° : &*&êΨgs- , &*&êΨgs- , &*&êΨgs- !
ιgs  3áχs°  íΩp-  óα-êîα êîα-óα óα-êîα .
2èγga  +íς¨  êαb  íιm- .
YA  ŭιs’  +íς¨  êαb¨  áΨgs-  «áε»  +âμgmêς•+âμgmêΩ  éιb .
Y  &*&êΨgs-  áμzh*p-  7èιa : ûμgsîâ|  +íΨoh  &êèςmb‘°  1êŏΨa’ , ûμgsîâ|  +íΨoh  &êèςmb‘°  1êŏΨa’ .
Y  &*&êΨgs-  áμzh*p-  7èιa : ûμgsîâ|  +íΨoh  &êèςmb‘°  1êŏΨa’ .
Y  &*&êΨgs-  áμzh*p-  7èιa : ûμgsîâ|  +íΨoh  &êèςmb‘°  1êŏΨa’ .
+úΨgaîó  êιol•x  $ó[=ρ]nh’¨  [óî]α  +áμgm&*&Ω , [óî]α  +áμgm&*&Ω .
íŏλb1¨   &*&êΩrs$  2èιt°  óαo  íΓb|ûΨ  &*&êΩrs$  $áπp  !
óαo  íΓb|ûΨ  &*&êΩrs$  $áπp  !
óαo  íΓb|ûΨ  &*&êΩrs$  $áπp  !
Vocabulario


abrir   áΨgs-
Argentina   &êèςmb‘° 
cadena   óα-êîα êîαα óα-êîα
conseguir   μgm&*&Ω
corona   íŏλb1¨
dignísimo êα
eterno   êιol•x 
gloria   &*&êΩrs$ 
grande   ûμgsîâ|
grito   8êιa 
igual   íιm-
jurar   íΓb|ûΨ 
laureles   $ó[=ρ]nh’¨ 
libertad  &*&êΨgs-
libre    &*&êΨgs-
morir   $áπp 
mortal    $èΨgb
mundo   áμzh*p-
noble   êαb
o   óαo
oir    3óιgs
provincia áε
pueblo   +íΨoh 
responder 7èιa
roto   íΩp-
ruido   χ
saber   [óî]α 
sagrado    &*&êσ
salud(o)   1êŏΨa’
su   ŭιs’
sur   éιb
trono   ς¨  
unido   μgmêς•+âμgmêΩ 
ver   γga
vivir   2èιt°

No hay comentarios:

Publicar un comentario